Cookie beleid R.K.V.V. Weltania

De website van R.K.V.V. Weltania is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en waarden

Normen en waarden

 Doelstelling 

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rond de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit reglement in het leven te roepen en binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en –waarden de code die het landelijk platform tegen geweld op straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

 

Respect voor de ander, geweldloosheid, aansprakelijkheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

 Beleidskader: preventief en correctief optreden.

 Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien dit voorkomt consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit reglement vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld, diefstal, vernieling of elk andere vorm van ongewenst gedrag en/of handelen niet kan en niet zal worden getolereerd.

 Preventief bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

 Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

 Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en in het bestuur regelmatig geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

  

2. KNVB convenant

 Bij totstandkoming van dit reglement (gedragsreglement) heeft het KNVB-convenant een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook de leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit reglement.

 Het KNVB-convenant luidt als volgt:

 De ondertekenaars (KNVB, enz.):

 1. stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters
 2. veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport
 3. benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden
 4. zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokken gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip
 5. stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateur-voetbalsport
 6. verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes

 Aan de inspanningsverplichting om dit te convenant inhoud en vorm te geven voldoen wij door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen die geldigheid heeft voor onze vereniging en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan te komen.

 

3. Gedragsregels 

 Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of die gene die mee helpt (een functie bekleedt) in een vereniging: Een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit betekent ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement.  De volgende gedragsregels zijn daar bij onder meer van toepassing:

 1,         Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.

2.         Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.

3.         Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of  met de nakoming van de aan leden opgelegde  verplichtingen zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

4.         Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt. Bij het constateren van een overtreding kan dit aan het bestuur worden gemeld.

5.         Voor het gebruik van de kantine/clubhuis is een specifiek bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruikt maakt van de kantine /clubhuis zich dient te houden. Voor jeugdleden geldt dat er geen alcohol gedronken wordt. 

6.         Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding.

7.         Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/ haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis en het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen.

8.         Een verenigingslid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd)  eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

+    Het verrichten van bardiensten;

+    Het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft;

+    Het verrichten van eenvoudige onderhoud- en/of schoonmaak werkzaamheden.

 

5. Sancties Het bestuur heeft de mogelijkheid om de volgende sancties toe te passen:

 • Berisping of officiële waarschuwing.
 • Schorsing voor wedstrijden
 • Uitsluiting van trainingen en/of andere activiteiten van de vereniging
 • Alternatieve strafmaatregelen.
 • Uitzetting selectie.
 • Besluit tot royering.
 • Ontzegging betreden complex voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Verbod op het uitvoeren van welke functie dan ook.

 

De Strafmaat  Het bestuur bepaalt onafhankelijk de strafmaat. Dit zal per overtreding bekeken worden. Ook herhaling van overtreding wordt in de bepaling van de strafmaat meegenomen. Hieronder staat (niet limitatief) het soort overtreding en de bijbehorende straf weergegeven. In principe wordt deze strafmaat in eerste instantie gevolgd. Alternatieve straffen kunnen te alle tijden opgelegd worden.

 Gele en/of rode kaarten De door de KNVB opgelegde geldboetes/kosten voor de gele of rode kaarten komen in principe voor rekening van de betreffende speler/speelster. De opgelegde boete wordt door de vereniging via de rekening courant met de KNVB voldaan. De penningmeester informeert het betreffende lid over de hoogte van de boete en verzoekt daarbij om betaling binnen 3 weken. Indien de boete niet tijdig wordt betaald, volgt een schorsing tot de betaling is voldaan.

 Vernieling Vernieling van eigendom van Weltania en/of van derden wordt bestraft met een schorsing en een aansprakelijkstelling voor de schade. Daarnaast kan het bestuur overgaan tot melding of aangifte bij de politie.

 Geweld of wangedrag buiten het voetbalveld. Geweld of wangedrag buiten het voetbalveld, maar wel gerelateerd aan voetbal of aan de vereniging, wordt bestraft met een schorsing. Daarnaast kan het bestuur overgaan tot melding of aangifte bij de politie.

 Diefstal Diefstal van eigendom van de vereniging of clubleden en diefstal in relatie tot een activiteit van de club, wordt bestraft met een schorsing voor 3 maanden. Gedurende de schorsing wordt geen toegang tot de accommodatie van Weltania verleend. Bij een tweede vergrijp volgt direct een schorsing en wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering het besluit tot royering genomen. Daarnaast kan het bestuur overgaan tot melding of aangifte bij de politie.

 Contributie Bij niet betalen van (een deel van) de contributie binnen de vastgestelde termijn volgt één herinnering. Daarna volgt uitsluiting voor alle verenigingsactiviteiten tot de betaling is voldaan. Daarnaast volgt de verplichting tot het afgeven van een machtiging voor automatische incasso.

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!